ข้อตกลงในการใช้งาน Japan Tomorrow

1. คำนิยาม

คำนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในข้อตกลงการใช้งาน Japan Tomorrow (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงฉบับนี้”) มีดังต่อไปนี้

 1. “บริษัท” หมายถึง บริษัท MATCHA Inc.
 2. “บริการนี้” หมายถึงบริการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งแบบจำหน่ายสินค้าบริการและบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ในชื่อ “Japan Tomorrow”
 3. “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อใช้บริการนี้ และได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนจากบริษัท
 4. “ผู้สมัครใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่จะเป็นผู้ใช้บริการใหม่
 5. “ผู้ซื้อสินค้าบริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ซื้อสินค้าบริการจากผู้เสนอสินค้าบริการผ่านบริการนี้
 6. “ผู้เสนอสินค้าบริการ” หมายถึง องค์กร นิติบุคคลที่วางแผนโครงการและประกาศหาผู้ซื้อสินค้าบริการผ่านบริการนี้
 7. “โครงการ” หมายถึง แผนโครงการที่ผู้เสนอสินค้าบริการคิดและลงประกาศในบริการนี้
 8. “สินค้าบริการ” หมายถึง สินค้า บริการ อีเวนท์ และอื่นๆ ที่ผู้เสนอสินค้าบริการนำเสนอให้ผ่านโครงการ
 9. “ราคาสินค้าบริการ” หมายถึง มูลค่าของสินค้าบริการ
 10. “หน้าโครงการ” หมายถึง หน้าเฉพาะของโครงการที่มีรายละเอียดของโครงการ ระยะเวลาประกาศระดมทุน ราคาสินค้าบริการ รายละเอียดสินค้าบริการ และอื่นๆ
 11. “ข้อมูลลงทะเบียน” หมายถึง ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการหรือผู้สมัครใช้บริการลงทะเบียนไว้เพื่อใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส และอื่นๆ
 12. “ข้อมูลยืนยันตัวตน” หมายถึง ข้อมูลส่วนหนึ่งในข้อมูลลงทะเบียนที่บริษัทจำเป็นต้องใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบริการนี้ได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูล ID และรหัสผ่าน

2. ขอบเขตของข้อตกลง

 1. ข้อตกลงฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดเงื่อนไขระหว่างบริษัท ผู้สมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้ซื้อสินค้าบริการ (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า”ผู้ใช้บริการและอื่นๆ” ) กับการใช้บริการนี้ และบังคับใช้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการและอื่นๆ เมื่อจะใช้บริการนี้ ขอให้อ่านข้อตกลงฉบับนี้และยอมรับข้อตกลงฉบับฉบับนี้ทุกครั้ง
 2. อาจมีกรณีที่บริษัทลงเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งทางอีเมล์จากบริษัท นอกเหนือจากข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีนี้เงื่อนไขการใช้งานนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ และหากเงื่อนไขการใช้งานนั้นมีเนื้อหาแตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเงื่อนไขการใช้งานนั้นๆ เป็นสำคัญมาก่อน
 3. หากหัวข้อใดหรือส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้เป็นโมฆะด้วยเหตุกฏหมายหรืออื่นๆ หรือถูกตัดสินว่าอยู่ในสภาพไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อตกลงส่วนอื่นที่เหลืออยู่ของข้อตกลงฉบับนี้หรือส่วนอื่นที่เหลือจากส่วนหนึ่งที่เป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้แล้ว จะถือว่ายังมีผลบังคับใช้ต่อไป

3. การลงทะเบียนผู้ใช้บริการ

 1. ผู้สมัครใช้บริการจะทำการสมัครใช้บริการนี้ด้วยวิธีที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัทยอมรับการสมัคร จะถือว่าสัญญาใช้บริการนี้ทำสำเร็จมีผลบังคับใช้
 2. บริษัทอาจไม่ยอมรับการใช้งานบริการนี้ในกรณีที่ระบุด้านล่าง โดยไม่มีการเปิดเผยเหตุผลของการตัดสินไม่ยอมรับต่อผู้สมัครใช้บริการ รวมถึงผู้สมัครใช้บริการไม่สามารถโต้แย้งผลการตัดสินได้
  1. กรณีที่ผู้สมัครใช้บริการไม่มีตัวตนอยู่จริง
  2. กรณีที่ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์และอื่นๆ ที่ผู้สมัครใช้บริการส่งข้อมูลมา ไม่สามารถติดต่อได้
  3. กรณีที่พบว่าข้อมูลลงทะเบียนไม่เป็นความจริงหรือมีเนื้อหาไม่ถูกต้องอยู่ด้วย
  4. กรณีที่ผู้สมัครใช้บริการเคยถูกระงับการใช้บริการจากบริษัทหรือบริษัทในเครือเนื่องจากทำผิดข้อตกลงการใช้งานและอื่นๆ
  5. กรณีที่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานทางเทคนิคของบริษัท
  6. กรณีที่บริษัทเห็นว่ามีความไม่เหมาะสมอื่นๆ
 3. สำหรับผู้สมัครใช้บริการที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนสมัครใช้บริการนี้

4. ประเภทและรายละเอียดของโครงการ

โครงการมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ “ประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย” ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะส่งมอบสินค้าบริการเมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมาย “ประเภทสัญญาว่าจะดำเนินการ” ซึ่งไม่มีเงื่อนไขเช่นนั้น และ “ประเภทซื้อขายสินค้าออนไลน์” กรุณาดูรายละเอียดแต่ละประเภทที่ “ประเภทของโครงการ”

5. การซื้อสินค้าบริการ

 1. ผู้ใช้บริการสามารถซื้อสินค้าบริการได้จากหน้าโครงการของบริการนี้ การซื้อจำเป็นต้องล็อคอินสู่บริการนี้โดยใช้ข้อมูลยืนยันตัวตน ขั้นตอนการซื้อจนถึงการรับสินค้า กรุณาตรวจสอบจากหน้าช่วยเหลือ
 2. เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าบริการระบุอยู่ในหน้าโครงการ กรุณาตรวจสอบหน้าโครงการให้ดีก่อนซื้อสินค้าบริการ ภายหลังกระบวนการซื้อสินค้าบริการสำเร็จหรือภายหลังการชำระเงินสำเร็จจะมีอีเมล์แจ้งดำเนินการสำเร็จส่งไป
 3. โครงการประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย (All or Nothing) ในกรณีที่ทำการซื้อสินค้าบริการก่อนโครงการจะระดมทุนสำเร็จ การดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าบริการจะกระทำตอนที่โครงการระดมทุนสำเร็จ หากเป็นในกรณีที่ทำการซื้อสินค้าบริการหลังจากโครงการระดมทุนสำเร็จแล้วสำหรับโครงการประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย (All or Nothing) หรือกรณีของโครงการประเภทสัญญาว่าจะดำเนินการ หรือในกรณีของประเภทซื้อขายสินค้าออนไลน์ การดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าบริการจะกระทำทันทีที่สั่งซื้อสินค้าบริการ
 4. ราคาสินค้าบริการที่ปรากฏในหน้าโครงการเป็นราคาที่รวมภาษีและค่าส่งแล้ว ในตอนรับสินค้าบริการจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นอีกนอกเหนือจากราคาสินค้าบริการที่ปรากฏในหน้าโครงการ
 5. ผู้ซื้อสินค้าบริการเมื่อทำการชำระเงินค่าสินค้าบริการกับบริษัทสำเร็จแล้วจึงถือว่าได้ชำระค่าสินค้าบริการให้แก่ผู้เสนอสินค้าบริการ
 6. ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าบริการไม่ได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าบริการ บริษัทสามารถทำการยกเลิกสัญญาซื้อขายแทนผู้เสนอสินค้าบริการได้

6. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ผู้ซื้อสินค้าบริการ ผู้เสนอสินค้าบริการในข้อตกลงฉบับนี้

 1. บริการนี้เป็นการนำเสนอ “สถานที่” ซื้อสินค้าบริการให้กับผู้ใช้บริการ ในรูปแบบบริการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งแบบจำหน่ายสินค้าบริการและบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) เมื่อมีการซื้อสินค้าบริการ ผู้เสนอสินค้าบริการจะกลายเป็นผู้ขาย ผู้ซื้อสินค้าบริการจะกลายเป็นผู้ซื้อ และผูกสัญญาซื้อขายกันโดยสมบูรณ์ เว้นแต่ในกรณีของโครงการ “ ประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย” มีเงื่อนไขจำเป็นที่ทำให้เกิดสัญญาซื้อขายก็ต่อเมื่อโครงการประสบความสำเร็จในการระดมทุน
 2. บริษัทเป็นเพียงผู้รับเงินค่าสินค้าบริการจากผู้ซื้อสินค้าบริการเพื่อผู้เสนอสินค้าบริการเท่านั้น ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาซื้อขาย
 3. ในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อสินค้าบริการและผู้เสนอสินค้าบริการ อันได้แก่ ความสำเร็จ การส่งมอบ คุณภาพของสินค้าบริการ การคืนเงิน และอื่นๆ ผู้เสนอบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆ

7. การมอบหมายหน้าที่จัดการการชำระเงิน

 1. บริษัทมอบหมายหน้าที่จัดการการชำระเงินค่าสินค้าบริการให้กับบริษัท Relic Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า Relic) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบพื้นฐานของบริการนี้ Relic จะใช้บริการตัวแทนชำระเงินจากบริษัทตัวแทนชำระเงิน (ต่อไปนี้เรียกว่าบริษัทตัวแทนชำระเงิน) ตามแต่วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ บริษัทจะเปิดเผย ส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงินให้แก่บริษัทตัวแทนชำระเงินแต่ละบริษัท เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ซื้อสินค้าบริการแจ้งต่อบริษัท และอื่นๆ ตามแต่ละวิธีการชำระเงิน บริษัทจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการชำระเงินที่ได้รับจากผู้ซื้อสินค้าบริการอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แสดงไว้ในบริการนี้
  • ○การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
  • ・Stripe, Inc.
 2. ผู้ซื้อสินค้าบริการยอมรับการเปิดเผย ส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าบริการแทนโดยบริษัทตัวแทนชำระเงินต่อบริษัทตัวแทนชำระเงิน
 3. ข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงินที่ผู้ซื้อสินค้าบริการลงบะเบียนไว้เพื่อการชำระค่าสินค้าบริการจะถูกเก็บรักษาโดยบริษัทตัวแทนชำระเงิน บริษัทและ Relic ไม่ได้เป็นผู้เก็บรักษา ในกรณีที่จะเป็นผู้เก็บรักษาจะแสดงเหตุผลและรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

8. การยกเลิกการซื้อสินค้าบริการ

ผู้ซื้อสินค้าบริการสามารถยกเลิกการซื้อสินค้าบริการหลังการสั่งซื้อแล้วได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ครบถ้วนเท่านั้น ในการยกเลิก กรุณาติดต่อตามแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

 1. โครงการที่จะยกเลิกเป็นโครงการประเภทรวมเงินให้ถึงเป้าหมาย
 2. โครงการที่จะยกเลิกไม่ประสบความสำเร็จ
 3. ระยะเวลาระดมทุนของโครงการตอนที่จะยกเลิกต้องเหลือมี “เวลาเหลือ” ตั้งแต่ 8 วันเป็นต้นไป * “เวลาเหลือ” ของโครงการตรวจสอบได้จากหน้าของโครงการ

9. การรับสินค้าบริการ

ระยะเวลาที่จะใช้ในการส่งหรือนำเสนอสินค้าบริการจะระบุไว้ในหน้าของโครงการ กรุณาตรวจสอบจากหน้าโครงการ

10. การยกเลิกการใช้บริการ

 1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดการใช้บริการนี้ จะต้องดำเนินการด้วยตนเองตามวิธีการที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัทตรวจสอบยืนยันแล้วจึงถือว่าผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ
 2. แม้ผู้ใช้บริการจะยกเลิกการใช้บริการนี้แล้ว บริษัทจะเก็บรักษาประวัติการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าบริการและอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการนี้ ตามความจำเป็นทางกฏหมาย

11. การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ (User Support)

 1. การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการนี้สามารถทำได้จากหน้า “ติดต่อสอบถาม” หากต้องการสอบถามซ้ำ สามารถติดต่อได้จากหน้า “ติดต่อสอบถาม” เช่นกัน จะไม่มีการรับติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
 2. ไม่มีการรับคำร้องให้ดำเนินการแทนในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยืนยันตัวตน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการยกเลิกการใช้บริการเนื่องจากประเด็นการรักษาข้อมูลส่วนตัว บริษัทใช้การดูแลโดยการเข้ารหัสสำหรับข้อมูลรหัสผ่าน แม้ผู้ใช้บริการจะติดต่อสอบถามเรื่องรหัสผ่านเข้ามาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน กรุณากดปุ่ม “ล็อกอิน” แล้วกด “หากคุณลืมรหัสผ่าน” จะเข้าสู่ “หน้าจอตั้งรหัสผ่านใหม่” จากนั้นให้ดำเนินการตามที่แนะนำในหน้าจอ
 3. ในการส่งอีเมล์ถึงผู้ใช้บริการแต่ละครั้ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อีเมล์ไม่ส่ง ล่าช้า ตัวอักษรผิดเพี้ยน ส่งอีเมล์เดิมซ้ำ รวมถึงหากผู้ใช้บริการลบหรือทำอีเมล์ที่ส่งไปหาย บริษัทจะไม่ทำการส่งอีเมล์นั้นอีกครั้ง

12. การดูแลข้อมูลยืนยันตัวตน

 1. ผู้ใช้บริการต้องดูแลรักษาข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง การกระทำและการใช้บริการนี้โดยใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ จะถือว่าเป็นการใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยไม่คำนึงว่าการกระทำหรือการใช้บริการนั้นจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือไม่
 2. บริษัทไม่รับประกันคุณภาพหรือการทำงานจากการเชื่อมต่อพร้อมกันของผู้ใช้บริการและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนชุดเดียวกัน หรือการเชื่อมต่อพร้อมกันจากอุปกรณ์เดียวกันโดยใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนหลายชุด เป็นต้น

13. ข้อมูลลงทะเบียน

 1. บริษัทจะจัดการกับข้อมูลลงทะเบียนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงไว้ในบริการนี้
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการนี้ หรือบริษัทหยุดการให้บริการนี้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทจะทำการลบข้อมูลลงทะเบียนหลังจากระยะเวลาผ่านไปตามที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงกฏหมาย
 3. หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลลงทะเบียน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นแก่บริษัทตามวิธีการที่กำหนดโดยเร็ว และหลังจากดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วจำเป็นต้องใช้เวลาหลายวันในการให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล เนื่องจากกระบวนการดำเนินการ
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการในระยะเวลาดำเนินการตามข้อด้านบนหรือในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อด้านบน

14. ข้อห้าม

 1. หากไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ผู้ใช้บริการไม่สามารถส่งมอบ ส่งต่อ ใช้เป็นหลักประกันต่อบุคคลที่สาม ทั้งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสิทธิและหน้าที่อันมีพื้นฐานหรือตำแหน่งมาจากข้อตกลงฉบับนี้
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ปฏิบัติตามข้อด้านล่างนี้เมื่อใช้บริการนี้
  1. การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทหรือผู้อื่นและการกระทำที่อาจทำให้เกิดการละเมิด
  2. การกระทำที่เป็นการเลือกปฏิบัติ หมิ่นประมาทต่อผู้อื่น และการกระทำที่เป็นการทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของผู้อื่น
  3. การปลอมแปลงตัวเป็นบุคคลที่สามและใช้บริการนี้
  4. การใช้บริการโดยมีเป้าหมายที่กิจกรรมการขาย การทำกำไร หรือการเตรียมการเพื่อการนั้น
  5. การกระทำที่อาจนำไปสู่อาชญากรรม เช่น การหลอกลวง ฯลฯ หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  6. การขาย ให้เช่ายืม เผยแพร่ซ้ำบริการนี้ต่อผู้อื่น ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแล้ว
  7. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้นั้น หรือด้วยวิธีการแบบการหลอกลวง
  8. การใช้งานอุปกรณ์ของผู้อื่นหรืออุปกรณ์สำหรับบริการนี้ (อุปกรณ์ที่บริษัทเตรียมสำหรับให้บริการบริการนี้ ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรอื่นๆ และซอฟต์แวร์ ต่อไปนี้ในข้อตกลงฉบับนี้จะใช้ความหมายนี้) หรือการกระทำที่เป็นการก่อกวนการดำเนินงาน
  9. การใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดหรือความเสียหายของบริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิด หรือการบอกต่อเรื่องเหล่านั้นให้ผู้อื่น
  10. การกระทำที่เป็นการก่อกวนการดำเนินการบริการนี้ การทำลายความน่าเชื่อถือของบริษัท การกระทำที่เป็นการทำลายทรัพย์สินของบริษัท หรือการกระทำที่เป็นการสร้างความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้อื่น
  11. การกระทำที่ขัดต่อกฏหมาย ข้อตกลงฉบับนี้ หรือศีลธรรมอันดีงามของสังคม
  12. การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
 3. ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเนื้อหา รายละเอียดของบริการนี้หรือตัวบริการนี้ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการใช้งาน การผลิตซ้ำ การคัดลอก การจัดเก็บ การแสดงซ้ำ การขาย การขายต่อ หรือรูปแบบอื่นๆ)

15. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและอื่นๆ

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆ อันได้แก่เนื้อหาในบริการนี้และอื่นๆ เป็นของบริษัทหรือเป็นของบุคคลที่สามรวมถึงผู้เสนอสินค้าบริการที่พึงเป็นเจ้าของอย่างเหมาะสม
 2. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการผลิตซ้ำ เปิดเผย ส่ง แจกจ่าย มอบต่อ ให้เช่ายืม แปล ดัดแปลง มอบสิทธิ รีโพสต์ ใช้ซ้ำ ซึ่งบริการนี้ ซอฟต์แวร์ หรือรายละเอียดที่รวมถึงเนื้อหาเหล่านั้น ยกเว้นในกรณ๊ที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือผู้เสนอสินค้าบริการเสียก่อน
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำผิดข้อด้านบน ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้หยุดการกระทำผิดนั้น หรือมีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ชำระผลกำไรที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการกระทำนั้น

16. การหยุดให้บริการ

 1. ในกรณีที่บริษัทตัดสินว่าผู้ใช้บริการตรงตามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง บริษัทสามารถหยุดให้บริการนี้ และยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งหรือเตือนล่วงหน้า (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “การจัดการหยุดให้บริการและอื่นๆ”)
  1. เมื่อมีผู้อื่นร้องเรียน ฟ้องร้องอันเกิดจากการใช้งานบริการนี้โดยผู้ใช้บริการ และบริษัทตัดสินว่ามีความจำเป็น
  2. เมื่อไม่สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์ และอื่นๆ
  3. เมื่อพัสดุที่ส่งให้กับผู้ใช้บริการถูกตีกลับมายังบริษัทหรือผู้เสนอสินค้าบริการ
  4. เมื่อถูกระงับการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้
  5. เมื่อมีการกระทำผิดตามข้อ 14 (ข้อห้าม) หรือเมื่อบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงที่จะกระทำผิด
  6. เมื่อมีการกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ในข้ออื่นๆ และบริษัทแจ้งให้แก้ไขความผิดนั้นแล้ว แต่ไม่มีการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
  7. เมื่อไม่มีการใช้บริการนี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
  8. ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่าสมควรจัดการหยุดให้บริการและอื่นๆ ด้วยสาเหตุอื่น
 2. บริษัทไม่รับคำถาม การร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการหยุดให้บริการและอื่นๆ ต่อผู้ใช้บริการ
 3. ในกรณีที่ถูกจัดการหยุดให้บริการและอื่นๆ ผู้ใช้บริการจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ในเรื่องระยะเวลาและจำเป็นต้องจ่ายหนี้สินที่เกิดขึ้นต่อบริษัทในระยะเวลานั้นให้หมดในการชำระเงินครั้งเดียว
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำผิดข้อ 14 (ข้อห้าม) หรือการกระทำที่ตรงกับข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 14 นั้นจนทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย บริษัทสามารถเรียกร้องต่อผู้ใช้บริการให้ชำระค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากความเสียหายได้
 5. บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากจัดการหยุดให้บริการและอื่นๆ

17. การเปลี่ยนแปลง ระงับบริการนี้ และอื่นๆ

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมอของบริการนี้ รวมถึงสามารถระงับบริการชั่วคราว หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลง การระงับบริการชั่วคราว และการยกเลิกบริการนั้นรวมถึงสาเหตุจากการรักษาระบบหรือภัยธรรมชาติด้วย

18. การยกเว้นและชดเชยความเสียหาย

 1. ในส่วนที่เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ รายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าโครงการ สินค้า การใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยผู้เสนอสินค้าบริการ เป็นต้น (ต่อไปนี้เรียกว่า “รายละเอียดโครงการและอื่นๆ”) ผู้เสนอสินค้าบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโดยตรง สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการและอื่นๆ กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้เสนอสินค้าบริการ บริษัทไม่รับประกันรายละเอียดโครงการและอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความจริงเท็จของรายละเอียด ความถูกต้อง ความใหม่ ประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ ความถูกกฏหมาย หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น
 2. ผู้ใช้บริการหากเกิดความขัดแย้งกับบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายให้กับบริษัทผ่านการใช้งานบริการนี้ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการนั้นได้
 4. ในกรณีที่บริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอันเป็นเหตุจากการนำเสนอบริการนี้ซึ่งบริษัทควรเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทมีความรับผิดชอบต้องชำระค่าเสียหายตามความเป็นจริงแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่เหตุเกิดจากความประมาทอย่างมากหรือจากความจงใจเท่านั้น

19. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้

 1. ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็น บริษัทสามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาในข้อตกลงฉบับนี้ (ต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลง”) ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ และจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้โดยบริษัท หรือเงื่อนไขการใช้งานบริการนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้หลังการเปลี่ยนแปลง
 2. ในกรณีที่บริษัททำการเปลี่ยนแปลงดังข้อบน บริษัทจะทำการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้าถึงเนื้อการหลังการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงฉบับนี้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าเหมาะสม เช่น การประกาศบนบริการนี้ อีเมล์ ฯลฯ ทั้งนี้หากบริษัทเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนต่อผู้ใช้บริการอาจไม่ปฏิบัติตามนี้ได้
 3. รายละเอียดหลังการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศบนบริการนี้หรือทันทีที่ส่งอีเมล์ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีการระบุไว้ต่างหาก

20. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฏหมายตามข้อตกลงฉบับนี้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลชั้นต้นของศาลกรุงโตเกียวเป็นสำคัญ อนึ่งข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายญี่ปุ่น