เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ Japan Tomorrow

บริษัท MATCHA Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) มีนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ ทุกท่าน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ที่ใช้บริการของบริการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งแบบจำหน่ายสินค้า บริการ “Japan Tomorrow” (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”) ดังต่อไปนี้

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัว

เพื่อนำเสนอบริการนี้บริษัทจะได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เมื่อลงทะเบียนสู่บริการนี้

• ชื่อนามสกุล

• อีเมล์แอดเดรส

2. เมื่อซื้อสินค้าบริการผ่านบริการนี้

• ชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อสินค้าบริการ

• ข้อมูลบัตรเครดิต

- ในบรรดาข้อมูลบัตรเครดิต บริการนี้จะเก็บข้อมูลเลขท้ายบัตร 3 หลัก

- และวันหมดอายุการใช้งานบัตร เพื่อใช้แสดงผลเวลาเลือกบัตรเครดิต

• ขื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการจัดส่งสำหรับโครงการ

3. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการกรอกลงในแบบฟอร์มของบริการนี้นอกเหนือจากข้อด้านบน

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากผู้ใช้บริการผ่านบริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อนำเสนอโครงการ สินค้าบริการ รวมถึงการจัดส่ง การชำระเงินค่าสินค้าบริการ การติดต่อที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ และการตอบกลับการติดต่อสอบถาม

2. เพื่อนำเสนอบริการนี้ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากข้อด้านบน

3. การนำเสนอข้อมูลส่วนตัว

1. การนำเสนอต่อผู้เสนอโครงการ

1.1 บริษัทจะนำเสนอข้อมูลของผู้ซื้อสินค้าบริการตามด้านล่างนี้ให้กับผู้เสนอโครงการ ยกเว้น ในกรณ๊ที่โครงการไม่สำเร็จจะไม่มีการนำเสนอข้อมูลนั้น

・ชื่อนามสกุล

・อีเมล์แอดเดรส

・ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าบริการของโครงการ

・หมายเลขโทรศัพท์

1.2 วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 1.1 ของผู้เสนอโครงการเป็นดังนี้ หากแต่ในกรณีที่ผู้ เสนอโครงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ (ii) ผู้ซื้อสินค้าบริการมีสิทธิเลือกที่จะหยุดการใช้บริการ(opt-out) ได้

(i) เพื่อดำเนินโครงการ ได้แก่การนำเสนอสินค้าบริการของโครงการ การจัดส่ง การ

ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และการตอบกลับการติดต่อสอบถาม

(ii) เพื่อส่งไปรษณีย์หรืออีเมล์ซึ่งใบปลิวในการแนะนำ โฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้

เสนอโครงการ หรือแบบสอบถาม

2. การนำเสนอต่อผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่

บริษัทอาจมอบหมายหน้าที่การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกิจการดังต่อไปนี้ โดยจะแสดง เพียงข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นตามที่ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เหมาะสม

• บริษัท Relic Inc.(ดูแลระบบของบริการนี้)

• Stripe Inc.(ดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

4. ช่องทางติดต่อสอบถาม

สำกรับการติดต่อสอบถามและอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวตามกฏหมายจากตัวผู้ใช้บริการเอง กรุณา ติดต่อผ่านทางนี้ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยผู้เสนอโครงการ กรุณาติดต่อสอบถาม กับผู้เสนอโครงการโดยตรง

5. อื่นๆ

บริษัทอาจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมอของนโยบายนี้ ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จะทำการแจ้งบนเว็บไซต์ที่นำเสนอบริการนี้ จบเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัว